Czym jest kredyt?

Kredyt to zobowiązanie pieniężne, którego udziela kredytodawca (bank) kredytobiorcy (klientowi). Kredyty są udzielane przez banki, a pożyczki mogą być udzielane przez firmę pożyczkową (instytucję finansową) lub osobę prywatną (osobę fizyczną).

Artykuł 69 “Umowa kredytu” ustawy Prawo Bankowe stanowi że, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Oznacza to, że klient (kredytobiorca) może korzystać z pieniędzy tylko i wyłącznie zgodnie z celem kredytu, dokonać zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami w oznaczonych w umowie terminach.

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: (1) strony umowy; (2) kwotę i walutę kredytu; (3) cel, na który kredyt został udzielony; (4) zasady i termin spłaty kredytu. Jeżeli kredyt jest w walucie, umowa powinna zawierać szczegółową metodę ustalania kursu wymiany walut; (5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; (6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu; (7) zakres uprawnień banku, związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; (8) terminy i sposób pozostawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; (9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje i (10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Z pożyczaniem pieniędzy wiąże się ryzyko. Banki finansują się z pieniędzy swoich klientów lub inwestorów, dlatego udzielają kredytów tylko klientom z wysoką zdolnością kredytową i dobrą historią w BIK oraz BIG. Poza tym, w celu zabezpieczenia inwestorów oraz państwa, banki są nadzorowane przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Poznaj wiecej na ten temat:

Inne oferty